E-mail

Privacyverklaring Cultuur & Campus

1. Algemeen

Deze privacyverklaring informeert u over de verwerking van uw persoonsgegevens op deze website door de gemeente Rotterdam als verwerkingsverantwoordelijke, hierna “wij” of “ons”.

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring beschrijven wij wie we zijn, hoe en voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en alle andere informatie die voor u relevant kan zijn.

Als u na het lezen van deze verklaring nog vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze verklaring.

Deze privacyverklaring is opgesteld in december 2022. Wij kunnen deze verklaring in de toekomst aanpassen.

2. Verwerkingsdoeleinden

Deze gegevens verwerken wij met het doel te inventariseren welke doelgroepen geïnteresseerd zijn om op te hoogte gehouden te worden van ontwikkelingen rondom het project Cultuur & Campus. Daarnaast verwerken wij uw e-mailadres om u op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen rondom het project en/of toekomstige events.

3. Grondslag

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van uw toestemming. Dit is ook de grondslag voor het versturen van onze updates rondom het project Cultuur & Campus. Indien u onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, dan kunt u zich hiervoor op ieder gewenst moment afmelden via cultuurcampus@rotterdam.nl.

Zodra u zich afmeldt, verwijderen wij alle persoonsgegevens die betrekking hebben of hadden op het informeren over ontwikkelingen.

4. Categorieën persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden:

  • E-mailadres; en
  • Occupatie/doelgroep.

5. Doorgifte aan derden of buiten de EER

Uw persoonsgegevens worden op geen enkele wijze verstrekt aan derden en er is geen sprake van dataopslag buiten Europa.

6. Bewaartermijn

De categorieën van persoonsgegevens genoemd onder 4 worden bewaard zolang de toestemming is verleend maar niet langer dan de loopduur van het project.

7. Rechten van betrokkenen

Op grond van de AVG heeft u het recht om:

  1. inzage te verzoeken in de persoonsgegevens die wij van u verwerken (inzagerecht);
  2. uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist zijn (correctierecht);
  3. uw persoonsgegevens te laten wissen (verwijderingsrecht/recht op vergetelheid);
  4. de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken (recht op beperking van verwerking);
  5. bezwaar te maken tegen de verwerking van (bepaalde van) uw persoonsgegevens (recht van bezwaar);
  6. uw persoonsgegevens aan uzelf te laten verstrekken, dan wel uw persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten verstrekken (recht op dataportabiliteit).

Bovengenoemde rechten zijn echter niet altijd toepasbaar. Voor de uitoefening van sommige rechten zal sprake moeten zijn van specifieke omstandigheden om daar een beroep op te kunnen doen.

Indien u gebruik zou willen maken van uw rechten dan kunt u uw verzoek indienen via het daarvoor bedoelde loket.

8. Klachten

Heeft u een klacht over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan proberen wij dat graag eerst zelf met u op te lossen. U kunt in dat geval een mail sturen naar onze Functionaris Gegevensbescherming via FG@rotterdam.nl.

Het staat u echter ook vrij direct een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.